Skip to content

PDPA และผลกระทบของ AI ในยุคปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลาย ๆ ด้านของชีวิตผู้คน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การศึกษา การเงิน การขนส่ง ไปจนถึงการบริการต่าง ๆ การใช้ AI เหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและประมวลผลข้อมูล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ จะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ผลกระทบของ AI ต่อ PDPA

PDPA กำหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน โดยห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกระทำการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการจำเป็น เช่น การปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

AI มีผลกระทบต่อ PDPA ดังนี้

 • ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น การใช้ AI ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ในปริมาณมากและรวดเร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ทราบถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น การใช้กล้อง AI ในการจดจำใบหน้าเพื่อตรวจสอบการเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ การใช้ไมโครโฟน AI ในการบันทึกเสียงเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การใช้เซ็นเซอร์ AI ในการติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคล

 • ทำให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างอัตโนมัติมากขึ้น การใช้ AI ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างอัตโนมัติมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้

ตัวอย่างเช่น การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณา การใช้ AI ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้ AI ในการควบคุมระบบอัตโนมัติ

 • ทำให้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทำได้กว้างขวางมากขึ้น การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวงกว้างขึ้น

ตัวอย่างเช่น การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโฆษณา การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อระบุบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่ออาชญากรรม

แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA ในยุค AI

เพื่อให้ PDPA สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ยุค AI นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

 • การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตาม PDPA เพื่อให้ภาคธุรกิจมีแนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตาม PDPA โดยการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ภาคธุรกิจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

 • การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดมาตรฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดมาตรฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

สรุป

PDPA เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน การใช้ AI ส่งผลกระทบต่อ PDPA ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ PDPA สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ยุค AI

เพิ่มเติม

นอกจากแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีแนวทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาเพิ่มเติม เช่น

 • การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ภาคธุรกิจใช้ AI ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การส่งเสริมให้ภาครัฐพัฒนาเทคโนโลยี AI ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ภาครัฐมีเทคโนโลยี AI ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เทคโนโลยี AI ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล เป็นต้น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนภายใต้ยุค AI นั้น เป็นความท้าทายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า