Messages

หน้า Policy : เลือกเพื่อให้ลิงก์ใน Shortcode redirect ไปยังหน้าของ Policy

ข้อความ ขอความยินยอม : เป็นข้อความใช้สำหรับอธิบาย หรือขอความยินยอมจากผู้ใช้งาน จะแสดงใน Popup เริ่มต้น ของระบบในหน้าบ้าน และสามารถแทรก Shortcode เพื่อให้ลิงค์ไปยังหน้า Policy หรือเรียก Popup ได้ตาม Info ที่อยู่ด้านล่าง

ข้อความใน Sidebar : เป็นข้อความที่แสดงใน Sidebar ภายใต้หัวข้อ “ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว” จะใช้อธิบายเกริ่นนำ ก่อนที่จะให้ผู้ใช้ “จัดการความเป็นส่วนตัว” ของตนเอง

ปุ่มยอมรับ : ข้อความปุ่มยอมรับ

ปุ่มตั้งค่า : ข้อความปุ่มตั้งค่า

ปุ่มไม่ยอมรับ : ข้อความปุ่มไม่ยอมรับ

ปุ่มยอมรับทั้งหมด : ข้อความปุ่มยอมรับทั้งหมด

ปุ่มบันทึก : ข้อความปุ่มบันทึก